Općinsko vijeće Ilidža: 26. redovna sjednica

0

Općinsko vijeće Ilidža na 26. redovnoj sjednici održanoj 26. marta 2015. godine utvrdilo je Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju urbanističkog projekta „Rverina-Sastavci-faza 1A“ koji se upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Vijeće je usvojilo i Odluku o visini naknade za korištenje javnih površina za izgradnu podzemnih i nadzemnih instalacija, uređaja i opreme kojom se utvrđuju javne površine, njihova namjena, uslovi i način davanja i visina naknade za njihovo korištenje po ovom osnovu, nadzor nad provođenjem ove odluke i druga

pitanja od značaja za ustupanje javnih površina. Takođe je donesena Odluka o držanju stoke na području općine Ilidža kojom se utvrđuju područja na kojima je zabranjeno i dozvoljeno držanje stoke i njihovi uslovi. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Nacrt Strategije razvoja općine Ilidža za period 2014.-2020. godine i Nacrt Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja općine Ilidža 2015. godine koje je Vijeće utvrdilo i uputilo na javnu raspravu u trajanju od 30 dana i koji će biti postavljen na web stranicu Općine kako bi bio dostupan svim zainteresovnim pojedincima i subjektima. Strategija razvoja općine Ilidža urađena je prema Metodologiji za integrirano planiranje razvoja općina, što je preporučena metodologija za strateško planiranje razvoja lokalnih zajednica u BiH. Vodeća načela na kojima se zasniva planiranje lokalnog razvoja su održivost i socijalna uključenost. Općinsko vijeće imenovalo je Selmu Karović i Dragana Kapora za članove Općinske izborne komisije. Vijeće je na prijedlog OO SDP Ilidža za člana Komisije za boračka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku imenovalo Samira Habotu umjesto Zinete Mulaosmanović. Vijeće je usvojilo i Izvještaj o radu i finasiskom poslovanju JU KSC Ilidža za period 1.januar-31.decembar 2015. godine, Izvještaj o radu za 2014. i program rada savjeta mjesnih zajednica za 2015. godinu i Izvještaj o procjenjenoj šteti na području općine Ilidža prouzrokovane poplavama u januaru 2015. godine. Kao informativni materijal Općinsko Vijeće je primilo k znanju Informaciju o radu Općinske izborne komisije za 2014. godinu, Informaciju o praćenju stanja ugroženosti od poplava i Informaciju Agencije za vodna područja rijeke Save o visini sredstava koje planira za regulaciju korita na području općine Ilidža u 2015. godini.

Umjesto Denisa Muhovića kome je prestao mandat Centralana izborna komisija BiH dodijelila je mandat Nermini Mehić sljedećem kandidatu sa liste SDA koja je na sjednici položila zakletvu.

Share.

About Author

Leave A Reply


Get Widget